1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.coolstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban:Cool Store Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Cool Store Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Cool StoreOnline áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Cool Store Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlatnak minősül, melyhez a Megrendelő a megrendelés leadását követő 48 óráig kötve van, azaz a Megrendelő a megrendelését, annak leadásától számított 48 órán belül nem módosíthatja, nem vonhatja vissza csak ha erről telefonon vagy e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A megrendelés leadása a Megrendelő részéről annak kinyilatkoztatását is jelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.

A Felek között a szerződés a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával, elfogadásával jön létre, mely visszaigazolást, elfogadást a Szolgáltató elektronikus levél formájában küld meg a Megrendelő által megadott e-mail címre.

A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.

1.5. Megrendelőszolgálat: COOLSTORE.HU

Cim: 2645 Nagyoroszi, Géza Fejedelem út 35

Megrendelőszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 9-16

Telefon:+36-20/489-1763

Internet cím: www.coolstore.hu

E-mail: coolshop@freemail.hu alatt

Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Megrendelőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Megrendelőszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerződésben meghatározott termékek vételárát nem érinti, a vételár ebben az esetben a szerződés létrejöttével rögzül. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttét követő árváltoztatásra sem a Szolgáltató sem a Megrendelő nem hivatkozhat.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, melyet a megrendelés visszaigazolása során jelez. A megrendelés visszaigazolásában a szolgáltató felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendelését fenntartja-e vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogad el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő és a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Fizetési feltételek

5.1. Megrendelő az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt áru ellenértékét készpénzben, vagy banki előreutalással egyenlítheti ki választása szerint.

5.2. A fizetési mód Megrendelő általi kiválasztása a megrendelés leadáskor történik akként, hogy a Szolgáltató weboldalán elhelyezett „fizetés a pénztárnál” gombra kattintva felajánlja a választás lehetőségét. Megrendelő a kiválasztott fizetési módtól utóbb eltérni nem tud.

5.3. A készpénzes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét az áru leszállításakor, átadásakor kell a szállítást végző GLS munkatársának megfizetni elismervény ellenében, vagy pedig a megjelölt átvételi ponton, vagy Pick Pack Ponton keresztül, személyes átvételkor. 

5.4. A Szolgáltató a megrendelt áru ellenértékéről számlát állít ki, melyet minden esetben az áru szállításával egyidejűleg kézbesít a Megrendelő részére oly módon, hogy a számla eredeti példányát az áruval együtt a csomagolásban helyezi el. A számla tartalmazza külön tételként a szállítási díjat is.

Elállás joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény rendelkezik. Az ügyfél a vásárlási szándékától a szállításig elállhat, indoklás nélkül. Abban az esetben, ha az ügyfél a házhozszállítás után kíván elállni a vásárlástól, azt 14 napon belül írásban megteheti. Az elállási jogát gyakorló ügyfél részére, a termék visszaérkezését követő 14 napon belül, vissza kell fizetni a vételárat. Az áru visszajuttatásával kapcsolatban felmerült költség minden esetben a vásárlót terheli. A vételár visszatérítés lehetséges módjait a vásárlóval minden esetben egyeztetjük (banki átutalás, postai úton, személyesen stb.). Az eladó köteles visszatéríteni a termék árán felül a termék kiszállításának költségét is a vásárló részére, amennyiben a termék vételárát szállítási díjjal terhelte.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, köteles a termék az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. A szolgáltató a terméket kizárólag sérülésmentesen, annak minden tartozékával, garancia levéllel együtt köteles visszavenni. A vásárló kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően fényképezőgéppel rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség (például, ha a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

· Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

· Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta


Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő

lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; 

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; 

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Az árak bruttóban értendők és a 27%-os Áfa-t tartalmazzák!

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a coolstore.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.coolmoto.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban:Cool Moto Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Cool Moto Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Cool Moto Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Cool MotoOnline áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlatnak minősül, melyhez a Megrendelő a megrendelés leadását követő 48 óráig kötve van, azaz a Megrendelő a megrendelését, annak leadásától számított 48 órán belül nem módosíthatja, nem vonhatja vissza csak ha erről telefonon vagy e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A megrendelés leadása a Megrendelő részéről annak kinyilatkoztatását is jelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.

A Felek között a szerződés a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával, elfogadásával jön létre, mely visszaigazolást, elfogadást a Szolgáltató elektronikus levél formájában küld meg a Megrendelő által megadott e-mail címre.

A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.

1.5. Megrendelőszolgálat: COOLMOTO.HU

Cim: 2645 Nagyoroszi, Géza Fejedelem út 35

Megrendelőszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 9-16

Telefon:+36-20/489-1763

Internet cím: www.coolmoto.hu

E-mail: coolmoto@freemail.hu alatt

Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Megrendelőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Megrendelőszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerződésben meghatározott termékek vételárát nem érinti, a vételár ebben az esetben a szerződés létrejöttével rögzül. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttét követő árváltoztatásra sem a Szolgáltató sem a Megrendelő nem hivatkozhat.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, melyet a megrendelés visszaigazolása során jelez. A megrendelés visszaigazolásában a szolgáltató felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendelését fenntartja-e vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogad el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő és a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Fizetési feltételek

5.1. Megrendelő az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt áru ellenértékét készpénzben, vagy banki előreutalással egyenlítheti ki választása szerint.

5.2. A fizetési mód Megrendelő általi kiválasztása a megrendelés leadáskor történik akként, hogy a Szolgáltató weboldalán elhelyezett „fizetés a pénztárnál” gombra kattintva felajánlja a választás lehetőségét. Megrendelő a kiválasztott fizetési módtól utóbb eltérni nem tud.

5.3. A készpénzes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét az áru leszállításakor, átadásakor kell a szállítást végző GLS munkatársának megfizetni elismervény ellenében, vagy pedig a megjelölt átvételi ponton, vagy Pick Pack Ponton keresztül, személyes átvételkor. 

5.4. A Szolgáltató a megrendelt áru ellenértékéről számlát állít ki, melyet minden esetben az áru szállításával egyidejűleg kézbesít a Megrendelő részére oly módon, hogy a számla eredeti példányát az áruval együtt a csomagolásban helyezi el. A számla tartalmazza külön tételként a szállítási díjat is.

Elállás joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény rendelkezik. Az ügyfél a vásárlási szándékától a szállításig elállhat, indoklás nélkül. Abban az esetben, ha az ügyfél a házhozszállítás után kíván elállni a vásárlástól, azt 14 napon belül írásban megteheti. Az elállási jogát gyakorló ügyfél részére, a termék visszaérkezését követő 14 napon belül, vissza kell fizetni a vételárat. Az áru visszajuttatásával kapcsolatban felmerült költség minden esetben a vásárlót terheli. A vételár visszatérítés lehetséges módjait a vásárlóval minden esetben egyeztetjük (banki átutalás, postai úton, személyesen stb.). Az eladó köteles visszatéríteni a termék árán felül a termék kiszállításának költségét is a vásárló részére, amennyiben a termék vételárát szállítási díjjal terhelte.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, köteles a termék az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. A szolgáltató a terméket kizárólag sérülésmentesen, annak minden tartozékával, garancia levéllel együtt köteles visszavenni. A vásárló kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően fényképezőgéppel rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség (például, ha a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

· Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

· Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta


Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő

lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; 

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; 

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Az árak bruttóban értendők és a 27%-os Áfa-t tartalmazzák!

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a coolmoto.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozás